Sturing op ICT 2016

Met het vastgestelde UWV Informatieplan (UIP) 2016–2020 beschikt UWV over een meerjarig perspectief voor de ontwikkeling van de informatievoorziening dat een breed draagvlak heeft. Het plan vormt daarmee een solide vertrekpunt voor de besturing van onze ICT. Om de besturing van de ICT aan de hand van het UWV Informatieplan in te vullen, is op directeursniveau een UIP Board ingericht. Dit UIP Board bewaakt de langetermijndoelstellingen in het licht van de dynamiek waaraan het plan onvermijdelijk onderhevig is. De actualisatie van het portfolio 2017 laat een aantal ontwikkelingen zoals mogelijke grootschalige wet- en regelgevingtrajecten zien, die kunnen leiden tot aanpassingen van het UWV Informatieplan. Besluiten hierover worden door de raad van bestuur genomen.

De basis voor een integrale besturing van de Informatievoorzieningsfunctie (IV) is eerder gelegd met de vorming van het IV‑Team waarin de informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO‑Office en het ICT‑bedrijf samenwerken. Ook daarbinnen werken we stapsgewijs aan verbeteringen. Deze krijgen vorm in de zogeheten Transitie IV. Verantwoordelijkheden worden helder benoemd en opnieuw belegd. Inmiddels is een schets opgeleverd van een nieuw functiehuis. Deze wordt meegenomen in de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad die in voorbereiding is. Later dit jaar zal besloten worden over het vervolg van dit project.

We verantwoorden ons niet alleen tegenover onze opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), over de manier waarop we ICT inzetten, maar ook tegenover klanten, ketenpartners en andere stakeholders. De uitbreiding van het aantal projecten dat we publiceren op het Rijks ICT‑dashboard past hierin. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zelfstandig bestuursorganen (zbo’s).