Diversiteit en inclusiviteit 2016

Bij de werving van nieuwe medewerkers is een divers personeelsbestand een van onze uitgangspunten. Diversiteit kenmerkt zich onder andere door een gezonde man‑vrouwverhouding. Deze is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg hetzelfde gebleven: 43% man en 57% vrouw. In totaal 36% van de leidinggevende posities op alle managementniveaus werd vervuld door vrouwen (27% in het eerste en tweede echelon en 38% in het derde en vierde echelon). Dit is een stijging ten opzichte van 2015. Om actief aandacht te blijven houden voor vrouwen op managementposities, nemen wij deel aan het charter Talent naar de Top. Onze doelstelling is dat in 2020 nog steeds minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwen bestaat.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn er in totaal 82 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart.

Inclusief werkgeverschap UWV

UWV wil mensen stimuleren om met werk aan de maatschappij deel te nemen. Daarom kiest UWV voor inclusief werkgeverschap: we bieden mensen die zijn aangewezen op eenvoudig werk, zoals Wajongers, een kans om naar eigen vermogen een bijdrage te leveren aan onze organisatie. Het project UWV Inclusief heeft ertoe geleid dat op dit moment binnen de organisatie 101 Wajongers werkzaam zijn op een zogeheten inclusieve functie. Daarnaast zijn er op dit moment 103 Wajongers werkzaam op een reguliere functie en 9 op een werkervaringsplaats. Van de 213 Wajongers die bij ons werken hebben er 114 een vast dienstverband.

Het project UWV Inclusief krijgt een doorstart in het project Banenafspraak UWV. Het is onze ambitie om in de periode 2016 tot en met 2020 invulling te geven aan de banenafspraak door 250 mensen uit het doelgroepregister duurzaam te plaatsen. Uitgangspunt blijft het op een andere manier organiseren van werk, met dien verstande dat we op een creatieve manier ook andere mogelijkheden dan elementair werk zullen onderzoeken. Onze ervaring leert dat een goede begeleiding op de werkvloer een succesbepalende factor is. We zullen dan ook de benodigde werkbegeleiders opleiden en de begeleiding blijven optimaliseren.