Cliëntenraden 2016

De cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn daarom voor ons belangrijke ‘ogen en oren’. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor krijgen zij de benodigde informatie. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 2 adviezen gevraagd aan de Centrale Cliëntenraad: over veilig digitaal communiceren en over het UWV Jaarplan 2017. De raad heeft in deze periode 4 ongevraagde adviezen afgegeven: over het flexibiliseren van het afrekenmoment vakantiegeld, het gratis maken van de belkosten van het Klantencontactcentrum, de begeleiding naar werk en de naam van de banenmarkten. Het advies over begeleiding naar werk is gehonoreerd. De andere ongevraagde adviezen niet, veelal uit financiële overwegingen.

We informeren de raden regelmatig over nieuwe wet- en regelgeving. Dat doen we via de website van de cliëntenraden, maar ook in de diverse overleggen die plaatsvinden tussen de cliëntenraden en UWV. Zaken die besproken worden met de cliëntenraden zijn onder andere de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Ook betrekken we de cliëntenraden bij de communicatie met onze klanten en de diverse pilots die daarvoor worden gestart. Hiervoor organiseren we een groot aantal landelijke bijeenkomsten, met uit iedere raad een vertegenwoordiger. Ook bij andere acties om onze dienstverlening te verbeteren betrekken we de cliëntenraden steeds vaker.

Naast de reguliere overleggen bezoekt het verantwoordelijk lid van de raad van bestuur de Districtscliëntenraden om van gedachten te wisselen over zaken die de raden, en dus onze klanten, bezighouden. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij deze bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening zijn dat UWV op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er 3 bezoeken afgelegd.

Op 19 mei 2016 heeft het congres Cliëntenparticipatie plaatsgevonden. Dit congres is volledig door de cliëntenraadsleden georganiseerd en gefaciliteerd door UWV. Het congres werd zeer gewaardeerd met een 7,8.

De vernieuwde website van de cliëntenraden is in januari live gegaan. De doelstelling van de website was tweeledig. Enerzijds zou de website de bezoekers inzicht moeten geven in de meerwaarde van cliëntenparticipatie binnen UWV. Anderzijds moest de nieuwe website de onderlinge informatie‑uitwisseling tussen de raden en de samenwerking verbeteren. Beide doelstellingen zijn gehaald. De site is de eerste 8 maanden van 2016 17.400 keer bezocht door 9.700 gebruikers.

Per 1 januari zijn we gestart met een volledig nieuw scholingsprogramma dat meer aansluit bij de behoeftes van de cliëntenraden. De raden worden veel meer betrokken bij de scholing en bepalen zelf op welke onderdelen zij bijgeschoold willen worden. De eerste scholingen zijn positief ontvangen en de raden zijn zeer tevreden over het nieuwe scholingsbureau.