Versneld aanleveren loonaangiftegegevens 2016

Sinds 1 juli 2015 verrekent UWV de eventuele inkomsten van WW’ers direct met de uitkering. De WW’er moet na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten hij in de voorbije maand heeft ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV opdracht gegeven om te bevorderen dat werkgevers, op basis van vrijwilligheid, overgaan tot het versneld indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. We leggen daarom contacten met koepel- en brancheorganisaties en bereiden gerichte communicatie met werkgevers voor. In de afgelopen maanden hebben communicatiedeskundigen van UWV en de Belastingdienst het communicatieprogramma voorbereid. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande kanalen en platforms, zoals de werkgeversdagen van UWV en de intermediairdagen en het softwareontwikkelaarscongres van de Belastingdienst. Verder is met VNO‑NCW en MKB‑Nederland afgesproken om via hun kanalen hun leden te bereiken. Gesprekken met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen (NBBU) zijn in voorbereiding.

Op basis van de opgedane ervaringen met de inkomstenopgave en met het versneld aanleveren van loonaangiften onderzoeken we of nadere aanpassingen aan de salarisstrook gewenst en mogelijk zijn. Hiervoor inventariseren we bij andere uitvoeringsorganisaties of zij nog wensen hebben ten aanzien van de eenduidigheid van de loonstrook. Met name gemeenten en het Nibud zijn voorstander van aanpassing van de loonstrook. Ook zij ondervinden in de praktijk veel problemen met de diversiteit en complexiteit van salarisstroken. Met de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties overleggen we in de komende maanden over een integraal voorstel om de salarisstrook aan te passen.