Inclusieve methode 2016

De door UWV en de Universiteit Maastricht ontwikkelde methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW) is bedoeld om arbeidsorganisaties duurzaam toegankelijker te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt zowel voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking als voor medewerkers die door ziekte of gevorderde leeftijd zijn aangewezen op passend werk. Deze methode is in een praktijkexperiment (2010‒2013) beproefd in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

De methodiek IHW vormt de basis voor het bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie, waarmee UWV inmiddels 300 bedrijven en overheidsinstellingen in uiteenlopende sectoren en branches ondersteunt. Een arbeidsanalyse brengt de werkprocessen binnen een organisatie in kaart. Binnen deze werkproces­sen worden taken geïdentificeerd die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding. Deze aanpak maakt het tegelijk mogelijk om hoger gekwalificeerde collega’s voornamelijk op hun kerntaken in te zetten. Bij deze herverdeling van taken staat de kwaliteit van arbeid van alle betrokken medewerkers voorop.

UWV heeft 120 cursisten opgeleid in de methodiek Inclusieve arbeidsanalyse. UWV en de Universiteit Maastricht zijn daarvoor in 2015 een samenwerkingsproject gestart met de Capabel Hogeschool. Op basis van de evaluatie van deze training is een definitieve trainingsmodule samengesteld, die sinds november 2015 deel uitmaakt van het onderwijsaanbod van Capabel Hogeschool. In de loop van 2016 zijn daar tientallen cursisten vanuit UWV, maar ook vanuit gemeenten, SW-bedrijven en andere intermediairs opgeleid om inclusieve arbeidsanalyses te kunnen uitvoeren.

Sinds begin 2016 participeert UWV in het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht. De Universiteit Maastricht en UWV werken al sinds 2008 intensief samen op dit kennisterrein. Het centrum wil een platform bieden om de kennis en expertise die daarbij in de afgelopen jaren is ontwikkeld ter beschikking te stellen aan professionals en bedrijven die activiteiten willen ontwikkelen om de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Het centrum ontsluit online kennis, methoden en instrumenten en verricht onderzoek naar instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het inpassen van de doelgroep in organisaties. Er lopen op dit ogenblik aan de Universiteit van Maastricht 3 onderzoeken die moeten leiden tot de ontwikkeling en/of validering van nieuwe instrumenten die toepasbaar zijn binnen de methodiek IHW, 2 daarvan worden in 2016 afgerond. Het centrum staat nadrukkelijk open voor uitbreiding van de samenwerking met andere partners die zich inzetten voor de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) is sinds kort partner van het expertisecentrum.

De methodiek Inclusieve arbeidsanalyse is tot dusver vooral gericht op het identificeren van elementaire taken, en taken die qua niveau daar dicht tegenaan liggen. Onderzocht wordt hoe de methodiek breder toepasbaar gemaakt kan worden in het kader van integraal hrm‑beleid dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van het hele personeel. In samenwerking met kenniscentrum Phrenos wordt een koppeling gemaakt tussen de vraaggestuurde methodiek IHW en de aanbodgestuurde methodiek Individual Placement and Support (IPS) die vooral gericht is op de begeleiding van mensen met (ernstige) psychische klachten.