Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2016

In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (verder Wet banenafspraak) die per 1 mei 2015 in werking is getreden. UWV beheert in het kader van de banenafspraak het doelgroepregister en publiceert de gegevens om de voortgang van de banenafspraak te kunnen monitoren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juli 2016 de Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de gegevens voor deze monitor verzameld. De landelijke monitor (de éénmeting) laat zien hoeveel banen er aan het eind van het verslagjaar zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting. Om regionaal meer grip te krijgen op de voortgang publiceert UWV ieder kwartaal de Regionale trendrapportage banenafspraak. Deze geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak in elke arbeidsmarktregio en een indicatie van de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting.

UWV draagt bij aan de realisatie van de banenafspraak. Op werk.nl kunnen werkzoekenden aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. We benaderen werkgevers proactief met de vraag om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Die selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. De Werkgeversservicepunten koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben de Werkgeversservicepunten 3.800 vacatures met Wajongers vervuld.

Via een klantprofiel maken we voor bedrijven inzichtelijk welke mensen uit het doelgroepregister in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we niet alleen persoonsgegevens, arbeidsverleden, gegevens over gevolgde opleidingen en het aantal uren dat de klant kan werken. We nemen bijvoorbeeld ook op wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen.

Gemeenten bieden we een helpende hand bij het opstellen van klantprofielen voor hun klanten die tot de doelgroep banenafspraak behoren. UWV stelt de klantprofielen voor Wajongers op. Als gevolg van de voortdurende dynamiek in de Wajong‑populatie is veel capaciteit nodig om de door de arbeidsdeskundige ingevulde klantprofielen actueel te houden. We vragen werkgeversadviseurs, adviseurs intensieve dienstverlening en arbeidsdeskundigen in de regio alert te zijn op de bruikbaarheid van de klantprofielen. Ook is een ondersteunend instrument ontwikkeld waarmee de regio’s kunnen monitoren of de klantprofielen wel volledig zijn ingevuld. Eind augustus 2016 telden we in totaal 47.500 Wajongers met een duidelijk klantprofiel. We liggen hiermee op koers om onze ambitie te realiseren om in 2016 51.100 klantprofielen voor Wajongers op te stellen. Eind augustus 2016 waren 10.100 Wajongers klaar voor een werkaanbod, 9.600 (96%) van hen beschikten over een klantprofiel. De overige Wajongers met arbeidsvermogen volgen bijvoorbeeld workshops of re‑integratietrajecten om hen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen wij Wajongers om op werk.nl een cv te plaatsen, om hun talenten, vaardigheden, mogelijkheden en belemmeringen in beeld te brengen. Voor een groot deel van de Wajongers is het zelf opstellen van een cv echter te hoog gegrepen. Eind augustus 2016 hadden 7.500 Wajongers die klaar zijn voor een werkaanbod een cv op werk.nl geplaatst.

Om werkgevers en mogelijke kandidaten te matchen, hebben we de Kandidatenverkenner ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak. Ze kunnen informatie over de kandidaten opvragen en vervolgens via het Werkgeversservicepunt in contact komen met kandidaten. De Kandidatenverkenner is de afgelopen maanden getest op koplopervestigingen en is in september landelijk in gebruik genomen als onderdeel van de persoonlijke Mijn werk.nl‑omgeving van werkgevers.

Om arbeidsorganisaties duurzaam toegankelijker te maken voor mensen met een arbeidsbeperking biedt UWV, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, werkgevers het bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie. Daarbij brengen we met een arbeidsanalyse de werkprocessen binnen de organisatie in kaart. Binnen deze werkprocessen worden taken geïdentificeerd die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om hoger gekwalificeerde collega’s voornamelijk op hun kerntaken in te zetten. Het bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie is ook inzetbaar voor werknemers die door ziekte of gevorderde leeftijd zijn aangewezen op passend werk.