Dienstverleningsconcept rond banenafspraak 2016

Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re‑integratie van jongeren met een arbeidsbeperking die kunnen werken, en voor het regelen van beschut werk voor mensen die veel begeleiding nodig hebben. UWV blijft verantwoordelijk voor jongeren met een arbeidsbeperking die een uitkering hebben op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten die tot en met 2009 gold (de oude Wajong) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten die van 2010 tot 2015 van kracht was (Wajong 2010).

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geregeld wie tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren en dat deze doelgroep wordt vastgelegd in het doelgroepregister. Voor de vulling van het register maken we gebruik van interne gegevens en van gegevens van gemeenten. Werkgevers en burgers kunnen het doelgroepregister online raadplegen. Voor de arbeidsbemiddeling van de doelgroep hebben medewerkers van UWV en gemeenten een raadpleegfunctie via Suwinet. In alle arbeidsmarkregio’s zijn onder leiding van de centrumgemeenten regionale Werkbedrijven ingericht. In deze netwerkorganisaties werken gemeenten, UWV, SW‑bedrijven en sociale partners samen om de banenafspraak en afspraken uit de Werkkamer (een bestuurlijk overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting van de Arbeid) te realiseren. Ook sociale partners, het mkb, grote werkgevers en de uitzendbranche zijn daarbij nauw betrokken.

Daarnaast zorgt UWV, binnen de regionale Werkbedrijven maar ook daarbuiten, voor een voortdurende focus op het transparant maken van de arbeidsmarkt. Het goed en volledig in beeld brengen van de werkzoekenden die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak is daarbij van groot belang. In de Programmaraad (het samenwerkingsorgaan van Divosa, Cedris, VNG en UWV) is afgesproken dat gemeenten hiervoor gebruikmaken van de UWV‑systemen. Vanuit de Programmaraad zijn vliegende brigades beschikbaar die gemeenten behulpzaam kunnen zijn bij het gebruiken van UWV‑applicaties en bij het opstellen van de klantprofielen voor arbeidsbeperkte klanten van gemeenten die tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. Er is een lichte toename van gemeenten die klantprofielen aanmaken in Sonar. Ook de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) hebben inmiddels stappen hiertoe ondernomen.