Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt 2016

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 2.875 baanopeningen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 61% van het streefcijfer voor geheel 2016 (4.715). Hiervan zijn er 705 gerealiseerd via convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en 2.170 via netwerkcontacten met werkgevers.

In de periode mei tot en met augustus 2016 zijn via het landelijk Werkgeversservicepunt 8 nieuwe landelijke convenanten, samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen afgesloten met de volgende werkgevers:

  • Met restaurantketen Happy Italy is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor nieuw te openen vestigingen. Happy Italy heeft per vestiging circa 80 vacatures voor kandidaten van UWV en gemeenten. De werving is gestart voor vestigingen in Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam.

  • Met Public Support, het landelijk detacheringsbureau voor secretariële ondersteuning van de overheid, is het bestaande convenant verlengd. Doelstelling is om 25 oudere werkzoekenden die langer dan 3 maanden werkloos zijn, te werven en op te leiden tot bestuurssecretaresse. De kandidaten komen daarna in dienst van Public Support en worden gedetacheerd bij gemeenten.

  • Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en UWV werken in het kader van het sectorplan samen bij het vervullen van vacatures. UWV levert kandidaten, arbeidsmarktcoaches van het OTIB leveren vacatures aan en zorgen voor matching. Het OTIB zorgt ook voor financiering van scholing wanneer die nodig is.

  • Met 3N Security is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de komende jaren in heel Nederland circa 770 vacatures te vervullen voor beveiligers en aanverwante functies zoals receptionisten. Voor werkzoekenden die niet over de juiste diploma’s beschikken, kent 3N Security een opleidingstraject via 2 verschillende routes, als stagiair of als aspirant.

  • Met Bikeflex, intermediair voor personeel in de tweewielerbranche, is weer een verlenging van het convenant afgesproken. Bikeflex leidt werkzoekenden op tot gediplomeerde fietstechnici; UWV verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten, plaatst vacatures en draagt kandidaten voor. Het gaat om mensen die langer dan 3 maanden werkloos zijn en mensen met een WIA-, Wajong- of WAO‑uitkering.

  • Uitvaartorganisatie Yarden heeft de intentie uitgesproken om binnen 2 jaar voor 25 Wajongers een plek te creëren bij een van hun crematoria of uitvaartcentra.

  • De samenwerkingsovereenkomsten met uitzendbureau Aethon Zorg en Welzijn, en facilitair dienstverlener ISS Facility Services worden nog nader uitgewerkt.