Samenwerkingsverbanden van Leerwerkloketten 2016

Om te bevorderen dat jongeren vaker een keuze maken die perspectief biedt op de arbeidsmarkt, hebben de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) afspraken gemaakt over loopbaanoriëntatie en loopbaanleren. De programma’s Leren en werken en Arbeidsmarktbeleid UWV spelen hierop in met de notitie Kiezen voor kansen. De notitie haakt aan bij de Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015–2016 en stelt voor om de infrastructuur van de Leerwerkloketten te benutten voor een arbeidsmarktgerichte loopbaanoriëntatie in het voorgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Het ministerie van OCW laat dit nader uitwerken door Euroguidance, het centrum voor studie- en loopbaanbegeleiding van de Europese Unie, good practices van de regionale Leerwerkloketten te laten beschrijven en vergelijken met initiatieven in andere landen.

In 2016 hebben 12 regio’s deelgenomen aan een pilot om de dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verder te ontsluiten via de Leerwerkloketten. Voor deze pilot en om producten van SBB beter toegankelijk te maken, heeft het landelijk programmateam 1 fte van SBB ingehuurd.

Onderzoeksbureau KBA Nijmegen heeft in opdracht van het Programma Leerwerkloketten in 4 regio’s een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie en scholingskansen van 23‑plussers. Uit het onderzoek Perspectief 23‑plus blijkt dat 23‑plussers zonder startkwalificatie een flink aantal op elkaar inwerkende problemen hebben en dat vooral persoonlijke aandacht en maatwerk te beïnvloeden factoren zijn. Met de MBO Raad is een werkgroep opgericht om tot actiepunten te komen. KBA Nijmegen werkt nu een voorstel voor actiepunten uit.

In de doorontwikkeling van de dienstverlening is een samenwerking ontstaan met VluchtelingenWerk en Stichting voor Vluchteling‑Studenten UAF. In oktober 2015 is gestart met een pilot bij 3 Leerwerkloketten om, in samenwerking met onder andere regionale opleidingscentra (roc’s) en gemeenten, de instroom van vluchtelingen in het mbo te verbeteren. In april 2016 is geconstateerd dat in de regio’s de uitvoerders elkaar nog onvoldoende kunnen vinden, dat er een aantal beperkingen is in wet- en regelgeving (onder andere in de koppeling tussen scholing en inburgering) en dat er maatwerk nodig is. Voor uitvoerders van gemeenten, roc’s, en VluchtelingenWerk/UAF is in mei een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking tussen uitvoerenden in de regio rond dit thema te versterken. Dit wordt nu per regio uitgewerkt.

Om flexkrachten te stimuleren om verder te leren, geeft Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) sinds 2011 scholingsvouchers uit. Om de vouchers beter te gaan gebruiken, wisselen de regio’s onderling best practices uit. Dit heeft nog niet geleid tot een veelvuldiger inzet van de vouchers. Daarom heeft STOOF voorlichting gegeven tijdens de netwerkbijeenkomst van Leren en werken, en wordt de voucher gekoppeld aan een empowertraining die in 1 regio van start zal gaan.

Sinds 2014 werken STOOF en het programma Leren en werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten met behulp van een scholingsvoucher verder te scholen en zo een beter perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt in brede zin vergroot. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen met de scholingsvouchers. Onder de kandidaten die via de 17 aan het onderzoek deelnemende Leerwerkloketten een scholingsvoucher hebben ontvangen, geeft 76% aan dat de voucher hen enthousiast heeft gemaakt om verder te leren. 52% geeft aan dat de scholingsvoucher hen geholpen heeft een baan te vinden of te behouden. 69% van de kandidaten geeft aan dat ze de opleiding niet hadden kunnen volgen zonder scholingsvoucher. De kandidaten waren vrij in hun keuze voor een bepaalde opleiding, de Leerwerkloketten gaven wel aan met welke opleiding ze hun arbeidsmarktkansen konden vergroten. In het onderzoek is 45% van de kandidaten door de Leerwerkloketten persoonlijk begeleid bij het zoeken van een arbeidsmarktrelevante opleiding. Van de kandidaten was 17% jonger dan 25 jaar, 41% was tussen de 25 en 35 jaar, 21% was tussen de 35 en 45 jaar, en 21% was ouder dan 45 jaar. 35% van de kandidaten bestond uit vrouwen.