Leerwerkloketten 2016

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, kenniscentra en UWV. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en de sectorale Servicepunten. Begin 2016 heeft ook de arbeidsmarktregio Ede/Wageningen het businessplan bekrachtigd. In Noord‑Limburg en Midden‑Limburg is inmiddels een intentieverklaring voor een businessplan ondertekend; in Flevoland zal dit gebeuren in het laatste kwartaal van 2016.

Om de Leerwerkloketten verder te professionaliseren, bestaat de leergang Organisatie van leerwerktrajecten/financial engineering. Hieraan hebben bijna alle Leerwerkloketten deelgenomen. Verder volgen ruim 30 adviseurs een hbo‑maatwerkopleiding Loopbaanadvisering. De opleiding leidt tot een erkend certificaat en vrijstellingen voor een volledige hbo‑opleiding tot loopbaanprofessional. Ruim 20 deelnemers hebben in juli het diploma ontvangen. Beide opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van Leerwerkloketten. Deze zijn gedetacheerd door UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (roc’s).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor de periode 2009 tot en met 2016 een budget van € 4,5 miljoen ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. Om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van de Leerwerkloketten, heeft het ministerie door bureau Berenschot een evaluatieonderzoek laten uitvoeren over de periode 2013–2015. Het onderzoek wijst uit dat het in de 32 regio’s met een Leerwerkloket ruimschoots is gelukt cofinanciering te genereren. Zowel werkgevers als particuliere klanten zijn tevreden over het merendeel van het dienstverleningspakket. Minder tevreden zijn ze over de bemiddeling naar leer‑werkplekken. Die zijn schaars ‒ maar dat is een probleem dat de Leerwerkloketten niet kunnen oplossen. Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de Leerwerkloketten nieuwe taken hebben gekregen en dat bestaande taken zwaarder zijn geworden. Dat heeft vooral te maken met nieuwe klantgroepen: vaak kwetsbare groepen die met de bestaande dienstverlening van de individuele netwerkpartners onvoldoende geholpen kunnen worden. In mei heeft het ministerie van SZW besloten om de Leerwerkloketten structureel te financieren.

De landelijke website is begin 2015 volledig vernieuwd. Voor de regionale Leerwerkloketten zijn regionale websites Leren en werken ontwikkeld. Iedere site heeft een vacatureonderdeel, met vacatures specifiek voor leren en werken. Eind augustus 2016 waren 20 regionale sites daadwerkelijk online. De overige Leerwerkloketten volgen successievelijk.

In 2015 heeft het ministerie van SZW het Taalakkoord geïnitieerd. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche- en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten. Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 overgedragen aan de Leerwerkloketten. Taalvaardigheid was al een van de aandachtspunten van het programma Leren en werken, maar nu kunnen de Leerwerkloketten nog meer betekenen voor werknemers met taalachterstand en hun werkgevers. Bij het Taalakkoord zijn op dit moment ruim 70 bedrijven, branches en koepelorganisaties aangesloten. Eind 2017 moeten dat er 300 zijn.