Basisdienstverlening voor WW’ers 2016

Veel WW’ers kunnen met behulp van onze online basisdienstverlening op eigen kracht werk vinden. Zij hebben een persoonlijke, met DigiD beveiligde, Werkmap op werk.nl. Daarmee kunnen zij documenten delen met de adviseur werk van UWV. Via de Werkmap geven klanten hun sollicitatie‑activiteiten door aan de adviseur werk. In de Werkmap vinden werkzoekenden verschillende online trainingen. Hiermee kunnen zij hun sollicitatievaardigheden uitbreiden. Werkzoekenden met WW worden met een Werkmapbericht uitgenodigd voor webinars, speciaal gericht op het zoeken naar werk. Elke werkzoekende (ook bijstandsgerechtigden en niet‑uitkeringsgerechtigden) kan via de Werkmap zijn cv publiceren, vacatures zoeken, e‑learnings en webinars volgen en informatie en adviezen opzoeken. Daarnaast hadden eind augustus 2016 282.000 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 82% van het totale aantal WW’ers. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm is 75%.

Om de kwaliteit van cv’s en het zoekgedrag van de klant verder te verbeteren, gebruiken we de online cv‑kaart en de beroepenkaart. Deze kaarten geven aan wat er goed is en wat er beter kan in het cv. Verder informeren we de werkzoekende over alternatieve zoekmogelijkheden en andere, wellicht meer kansrijke, beroepen. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 95.000 cv‑kaarten aan klanten gegeven. De cv’s die zijn aangepast, scoren aantoonbaar beter in de match- en zoekresultaten.

In het huidige dienstverleningsmodel streven we ernaar om met iedere WW’er rond de vierde maand van werkloosheid een persoonlijk evaluatiegesprek te voeren. Dan bespreken we de verdere dienstverlening en gaan we na of de klant zich voldoende inspant om werk te vinden. Er zijn in de eerste 8 maanden van 2016 in totaal 298.000 evaluatiegesprekken gevoerd.De vierdemaandsgesprekken worden altijd persoonlijk gevoerd, bij de zevende- en tiendemaandsgesprekken kan dat ook digitaal of telefonisch gebeuren. In totaal zijn 211.500 gesprekken persoonlijk gevoerd, 68.400 online via de Werkmap en 18.100 via de telefoon.