Dienstverleningsconcept voor WW’ers 2016

Het is onze overtuiging dat mensen op hun best zijn als ze met werk deelnemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd willen we de uitkeringslasten zo veel mogelijk beperken. Daarom bevorderen we dat WW’ers snel weer werk vinden. UWV biedt werkzoekenden ondersteuning bij hun zoektocht naar werk. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online basisdienstverlening via de internetsite werk.nl. Daar brengen we vraag en aanbod bij elkaar, geven we tips en bieden we onder andere online trainingen en webinars.

Om de kansen voor werkzoekenden te vergroten, zoeken we actief de samenwerking met sociale partners, brancheverenigingen, de uitzendbranche en individuele werkgevers. Met hen maken we waar mogelijk afspraken om baanopeningen te creëren voor werklozen die moeilijker aan de slag komen. Daarbij trekken we vaak samen met gemeenten op. Vanaf april 2016 zijn we begonnen met de invoering van een nieuw dienstverleningsmodel, waarbij we voor WW’ers voor wie dat nodig is de bestaande online dienstverlening combineren met eerder face‑to‑facecontact.

UWV kreeg de afgelopen jaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra geld om intensievere dienstverlening te bieden aan specifieke doelgroepen, zoals 50‑plussers, jeugdwerklozen en minder digivaardigen. Voor 2016 zijn al deze budgetten samengevoegd tot 1 budget waarmee het nieuwe dienstverleningsmodel WW wordt gefinancierd. Hiermee wordt de dienstverlening aan specifieke groepen in samenspraak met het ministerie van SZW losgelaten. De bestaande afspraken over de dienstverlening aan 50‑plussers en jongeren lopen door tot 1 oktober 2016 respectievelijk 1 juli 2017. Daarnaast overleggen we met het ministerie of en hoe we de bestaande afspraken over het activeren van breder zoekgedrag (ABZ) en een passend werkaanbod (PaWa) voor langdurig werklozen kunnen inpassen in de nieuwe WW‑dienstverlening.