UWV-brede prioriteiten 2016 - Stabiele organisatie als randvoorwaarde

Een stabiele, efficiënt werkende interne organisatie is een randvoorwaarde voor het realiseren van onze doelen. We investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en zetten in op zowel stabiliteit als vereenvoudiging van onze ICT‑systemen. Doel is te komen tot een stabiele organisatie, waarbij continuïteit van de uitvoering vooropstaat en die bovendien in staat is snel te reageren op veranderingen. De noodzakelijke veranderingen kosten een aantal jaren.

In het UWV Informatieplan 2016–2020, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inmiddels heeft gedeeld met de Tweede Kamer, hebben we aangegeven hoe we het juiste evenwicht willen bewaren. Het UWV Informatieplan geeft inzicht in de meerjarige ICT‑planning van UWV en in de informatievoorzieningstrategie waarop deze planning is gebaseerd. We maken onze ICT de komende jaren robuust en toekomstvast door het ICT‑landschap stapsgewijs te vereenvoudigen en te moderniseren. Deze stapsgewijze aanpak ligt in lijn met de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT‑projecten bij de overheid. De omvang van de veranderopgave die in het UWV Informatieplan wordt geschetst, is groot en dwingt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. In het plan hebben we aangegeven hoe we de beperkt beschikbare verandercapaciteit willen inzetten, met als belangrijkste doel om de beschikbaarheid, veranderbaarheid en veiligheid van onze informatievoorziening te verhogen en gelijktijdig de stijgende lijn van onderhoudskosten te dempen. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de risico’s en kosten die ons de komende jaren te wachten staan als de uitvoering van het plan zou samenvallen met de invoering van nieuwe, grote veranderingen van wet- en regelgeving. Ook is gewezen op een aantal grote aanbestedingen en migraties die de komende jaren gepland staan. We streven ernaar om tijdig aan te besteden. Hierbij blijven we aandacht houden voor de juiste balans tussen bedrijfsrisico’s, rechtmatigheid, migratiekosten, verandercapaciteit en verandertempo. Conform de toezegging aan de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW het UWV Informatieplan 2016–2020 extern laten valideren. De experts die deze validatie hebben uitgevoerd, noemen de totstandkoming van het plan een majeure stap voorwaarts omdat het integraal is, een helder meerjarenperspectief biedt en jaarlijks kan worden geactualiseerd. Hun kritische blik en aanbevelingen hebben geleid tot een verdere verhoging van de kwaliteit van het plan. Het ministerie van SZW heeft de Tweede Kamer begin september over het UWV Informatieplan geïnformeerd.

In het eindrapport van de externe validatie staan 15 aanbevelingen, onder andere op het gebied van governance, architectuur en de samenwerking tussen het ministerie van SZW en UWV, om de uitvoering van het UWV Informatieplan te ondersteunen. Het ministerie van SZW en UWV hebben hierop gezamenlijk een reactie geformuleerd die is opgenomen in de brief waarmee het UWV Informatieplan is aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij is afgesproken dat UWV en het ministerie in de reguliere planning- en controlcyclus rapporteren over de voortgang van de acties die in gang zijn gezet naar aanleiding van de aanbevelingen. We hebben inmiddels de eerste stappen gezet om de aanbevelingen onder leiding van de CIO van UWV op te pakken. Zo is het proces om het UWV Informatieplan jaarlijks te herijken inmiddels opgenomen in de integrale jaarplancyclus – hiermee is het onderdeel geworden van de reguliere planning- en controlcyclus. Ook is er een maandelijks directeurenoverleg gerealiseerd waarin UWV en het ministerie van SZW met elkaar spreken over de voortgang op en de relevante ontwikkelingen rondom het UWV Informatieplan. Begin oktober heeft de Summerschool ICT plaatsgevonden, waar beleidsmedewerkers van UWV en het ministerie hebben gewerkt aan de gezamenlijke opbouw van ICT‑kennis. Met de aandacht die we in dit Achtmaandenverslag besteden aan onze acties op de aanbevelingen, geven we voor het eerst invulling aan de aanbeveling om hierover in de reguliere planning- en controlproducten te rapporteren.

Een van de al gestarte onderdelen om onze ICT te vereenvoudigen, is het project Eén uniforme betaalomgeving (1UBO). Met dit project wordt het aantal betaalsystemen teruggebracht tot 1 betaalomgeving. Toekomstige aanpassingen in de betaalfunctionaliteit hoeven hierdoor maar op 1 plek aangebracht te worden. Bovendien maakt dit toekomstige modernisering van onze uitkeringssystemen eenvoudiger. Het Bureau ICT‑toetsing (BIT) heeft het project 1UBO inmiddels getoetst. Het BIT heeft de noodzaak onderschreven dat UWV via een gestructureerde aanpak de komende jaren zijn ICT‑landschap verder toekomstvast maakt en oude systemen stapsgewijs vervangt, en geconstateerd dat het project 1UBO daarin een logische eerste stap is. We staan periodiek op bestuurlijk niveau met het ministerie van SZW stil bij de voortgang van het project en onze verwachtingen bij het vervolg.

In de jaren 2016–2018 dient UWV een besparing te realiseren van € 88 miljoen, waarvan € 31 miljoen in 2016, € 35 miljoen in 2017 en € 22 miljoen in 2018. De besparing in 2016 wordt voor een groot deel gerealiseerd door 2 ontwikkelingen. Steeds meer werkgevers kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Doordat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding en re‑integratie van en de uitkeringsverstrekking aan
(ex‑)werknemers die ziek worden, maakt UWV minder kosten. Daarnaast is er dankzij de invoering van de inkomstenverrekening uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) minder handhavingscapaciteit nodig. De inkomstenopgaves die de klant opgeeft, worden 1 maand later standaard vergeleken met de gegevens in de polisadministratie. Eventuele verschillen worden verrekend met de lopende uitkering. Hiermee is de steekproefsgewijze controle achteraf komen te vervallen.

We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over de invulling van de taakstelling voor de komende jaren. Politiek haalbare en makkelijk te realiseren besparingen zijn niet langer voorhanden; die zijn al gebruikt om de omvangrijke bezuinigingen voor de jaren 2012–2015 (in totaal ruim € 400 miljoen) te realiseren. Tegelijkertijd hebben we met het ministerie van SZW afspraken gemaakt over uitbreiding van de dienstverlening aan WW’ers en arbeidsbeperkten. Wij zien geen mogelijkheden meer voor besparingen waarbij we niet moeten ingrijpen in onze taakuitvoering. De Algemene Rekenkamer doet momenteel onderzoek naar de verhouding tussen de doelen, de mensen en de middelen van UWV; het eindrapport wordt in het laatste kwartaal van 2016 verwacht. Na publicatie van het rapport gaan UWV en het ministerie van SZW opnieuw met elkaar in gesprek. Samen streven we naar een toekomstbestendige dienstverlening waarbij doelen, mensen en middelen met elkaar in evenwicht zijn.