Voorwoord 2016

We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een aantal belangrijke dossiers afspraken gemaakt die we in 2016 en de jaren daarna realiseren. Een van onze wensen is om WW’ers meer persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden. Veel van onze klanten kunnen prima uit de voeten met online dienstverlening. Maar uit wetenschappelijk onderzoek en uit eigen ervaringen blijkt dat een groot deel van de WW’ers sneller werk vindt als er sprake is van persoonlijk contact en gerichte interventies op het juiste moment. In april konden we op 5 koplopervestigingen starten met de invoering van een nieuw dienstverleningsmodel WW. Hierin combineren we de bestaande online dienstverlening met een meer persoonlijke benadering. WW’ers met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid nodigen we uit voor een werkoriëntatiegesprek, waarna we vaststellen of en welke aanvullende dienstverlening nodig is. Vanaf oktober 2016 bieden we deze nieuwe dienstverlening op alle vestigingen aan.

We hebben van het ministerie van SZW extra budget gekregen om in de tweede helft van 2016 10.000 extra herbeoordelingen uit te voeren. Met deze extra middelen hebben we extra artsen kunnen aanstellen. We verwachten dat we de achterstand in het aantal herbeoordelingen zullen kunnen terugbrengen. Omdat het tempo waarin de maatregelen effect hebben, achterblijft bij de prognose, verwachten we eind 2016 wel minder extra herbeoordelingen te hebben afgerond. Doordat we keuzes moeten maken, komen andere sociaal‑medische beoordelingen onder druk te staan. Dat geldt onder andere voor de aantallen eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen die we kunnen verrichten. Desondanks blijven we voldoen aan de afspraken over tijdige uitkeringsverstrekking.

De in 2015 ontstane werkvoorraad fraudesignalen is teruggedrongen, maar in juli hebben we ontdekt dat de achterstand groter is dan gedacht. Dat komt doordat niet alle signalen zijn meegenomen in de berekening. Onze inspanningen zijn erop gericht om de totale werkvoorraad tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Tot onze voldoening verloopt de verwerking van het toegenomen aantal inkomstenopgaven steeds sneller. Na ontvangst van de inkomstenopgave hebben we de WW‑uitkering gemiddeld binnen 4 werkdagen op de rekening van de klant. Het aantal klachten dat we over de Wet werk en zekerheid (Wwz) ontvangen, is in de afgelopen maanden gedaald, en de klanttevredenheid van Wwz‑klanten is licht gestegen, van 6,6 in 2015 naar 6,7. Verder blijkt de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking WW zich beter te ontwikkelen dan we meldden in het Viermaandenverslag.

We staan voor de noodzaak om ons ICT‑landschap ingrijpend en in samenhang te moderniseren. In het UWV Informatieplan (UIP) 2016–2020 hebben we aangegeven hoe we ons ICT‑landschap toekomstbestendig willen maken. We hebben met het ministerie afgesproken dat we de beperkt beschikbare verandercapaciteit vooral inzetten om de beschikbaarheid, veranderbaarheid en veiligheid van onze informatievoorziening te verhogen. De mogelijkheden voor nieuw beleid en onze inzet voor de voorziene generieke digitale infrastructuur zullen beperkt zijn. De minister heeft het UWV Informatieplan extern laten valideren. Het plan is in het daaruit resulterende rapport bestempeld als een majeure stap voorwaarts. We nemen de aanbevelingen die de externe validatie heeft opgeleverd ter harte en zullen op regelmatige basis de voortgang bespreken met het ministerie.

We werken hard aan een toekomstbestendige, wendbare, stabiele en efficiënt werkende organisatie. Onze medewerkers vormen daarbij een cruciale factor; we investeren daarom in hun duurzame inzetbaarheid en in goed werkgeverschap. We prijzen ons gelukkig met de betrokkenheid en inzet waarmee onze medewerkers hun werk blijven verrichten.

Raad van bestuur