Uitgestoken hand aan stakeholders

Om zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, werken we binnen de arbeidsmarktregio’s samen met gemeenten, sociale partners, SW-bedrijven, onderwijsorganisaties en private organisaties. Met onze belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders houden we structureel contact. Dat zijn onder meer gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de cliëntenraden en de Nationale ombudsman. Uiteraard blijft de band met het ministerie van SZW wezenlijk.

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders goed op de hoogte zijn van onze activiteiten. Daarom nodigen we zowel leidinggevenden als medewerkers van onze stakeholders uit om werkbezoeken aan UWV af te leggen. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving voorzien we stakeholders van factsheets met informatie over de belangrijkste veranderingen en nodigen we ze uit voor bijeenkomsten om hen hierover nader te informeren. Dergelijke bijeenkomsten hebben in 2015 plaatsgevonden over de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet. Stakeholders konden ook via een meldpunt vragen stellen over deze onderwerpen.

Partijen ‘in de buurt van UWV’ informeren we met verschillende publicaties over onze visie, missie en ambitie en over de manier waarop we daar invulling aan geven. Op onze verantwoordingswebsite ontsluiten we informatie op een publieksvriendelijke manier. Op deze website staan teksten die ontleend zijn aan de verantwoordingsverslagen voor de minister, plus allerlei aanvullende informatie en cijfers. De site wordt 3 keer per jaar geactualiseerd.