Advies- en controleorganen UWV

UWV kent diverse advies- en controleorganen. UWV heeft geen raad van toezicht of raad van advies.

Interne en externe accountant

UWV beschikt over een accountantsdienst met een onafhankelijke positie. De accountantsdienst beoordeelt de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de raad van bestuur. Ieder kwartaal maakt de accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de raad van bestuur. Voor de minister van SZW controleert de accountantsdienst de jaarrekening van UWV, de verantwoording over gegevensverwerking en de verantwoording over de beveiliging van elektronische voorzieningen SUWI.

PwC geeft als externe accountant van UWV een verklaring af bij de jaarrekening in de publieksversie van het jaarverslag. De externe accountant rapporteert aan de raad van bestuur. De Inspectie SZW is namens de minister toezichthouder op de taakuitvoering door UWV. De Inspectie SZW voert over het verslagjaar 2015 voor het laatst het organisatie- en het verantwoordingsgerichte toezicht uit.

Audit committee

In overleg met het ministerie van SZW heeft de raad van bestuur UWV in 2015 een adviserend audit committee opgericht. Sinds juli 2015 adviseert het audit committee de raad van bestuur over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het risicomanagementbeleid van UWV. Het audit committee bestaat uit de heren R.L. van Marion RA en F.L. Haverkamp (externe leden), de heer drs. A.H.Ch. Annink (secretaris-generaal van het ministerie van SZW, waarnemer) en de voorzitter van onze raad van bestuur de heer mr. drs. B.J. Bruins (voorzitter). De directeuren van onze bedrijfsonderdelen Accountantsdienst en Financieel Economische Zaken, en de externe accountant ondersteunen het audit committee. Het audit committee is in 2015 driemaal bijeen geweest. Onderwerp van gesprek waren onder meer de jaarstukken UWV 2014, het Jaarplan UWV 2016, het auditjaarplan 2016 en de planning- en controlcyclus van UWV.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad is voor de raad van bestuur een strategische partner bij het opstellen van de toekomstplannen. De relatie tussen bestuurder en de ondernemingsraad is gebaseerd op een goede, transparante en nauwe samenwerking. De ondernemingsraad krijgt de wettelijk verplichte informatie en de documenten die de raad nodig heeft om zijn taken juist en correct uit te kunnen voeren. Minimaal 1 keer per maand vindt het formele overleg plaats. Tussentijds vindt geregeld (informeler) overleg plaats.

De ondernemingsraad is nauw betrokken bij het opstellen van het personeelsbeleid voor geheel UWV en andere hrm-onderwerpen, zoals het tot stand komen van een langetermijnvisie op personeelsgebied (de strategische personeelsplannen). Ook is de ondernemingsraad betrokken bij initiatieven zoals het inzetten van managementtrainees, flexibel werken en talentontwikkeling. Er vindt frequent overleg plaats over actuele onderwerpen.

In 2015 zijn 15 advies- en instemmingaanvragen bij de ondernemingsraad ingediend en afgehandeld. Ongeveer de helft daarvan ging net als in 2014 over het sluiten van vestigingen, het huren van nieuwe (goedkopere) locaties en daarmee het verhuizen van de medewerkers. De onderdeelcommissies van de divisies en stafdirecties hebben circa 25 advies- en instemmingaanvragen behandeld.