Werken aan integriteit

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie staat bovenaan de integriteitsagenda van UWV. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode. UWV verbindt integriteit met beroepstrots en professionaliteit, we steken veel energie in gesprekken over integriteit met elkaar, maar ook met andere organisaties. Het Bureau Integriteit van UWV vervult hierin een stimulerende rol. Een commissie van externe integriteitsdeskundigen voorziet UWV van adviezen.

Ons Bureau Integriteit onderzoekt ook signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling. Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen. Meldingen worden vastgelegd in het Registratiesysteem Integriteitsonderzoek (RIO).

In 2015 ontvingen we 187 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. Hiervan hadden er 148 betrekking op een UWV-medewerker en 39 op klanten of derden. In deze periode zijn 109 integriteitsonderzoeken gestart, de overige meldingen bleken niet onderzoekswaardig. In 2015 werden 106 zaken volledig afgesloten (waarvan 11 zaken uit 2014). Tegen UWV-medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 10 keer verstrekkende arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van strafschorsing tot ontslag op staande voet; 18 keer gaven we een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. In 12 gevallen is een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen klanten of derden, wegens onder andere agressie, valsheid in geschrifte, oplichting, bedreiging, vernieling of diefstal. Er is in 2015 geen aanleiding geweest voor het doen van een aangifte tegen een medewerker van UWV.