Activeren volledig WGA’ers

Als gevolg van het krappe budget dat ons ter beschikking staat, hebben we de afgelopen jaren onze re-integratiedienstverlening voor WGA’ers moeten concentreren op degenen met de relatief kleinste afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 hebben we € 12 miljoen uitgetrokken om een start te kunnen maken met het activeren van WGA’ers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds september 2015 bieden 20 regiovestigingen activerende dienstverlening aan mensen met een volledige WGA-uitkering (80-100%) die sinds 2011 zijn ingestroomd. Inmiddels zijn bijna 1.500 gesprekken gevoerd. De deelnemende vestigingen brengen nauwkeurig in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. Uit onderzoek moet blijken wat de extra investering oplevert; eind 2016 vindt een tussentijdse meting plaats. We overleggen met het ministerie van SZW over de continuering van deze activiteiten.