Samenwerkingsverbanden van Leerwerkloketten

Om te bevorderen dat jongeren vaker een keuze maken die perspectief biedt op de arbeidsmarkt, hebben de ministers van SZW en OCW afspraken gemaakt over loopbaanoriëntatie en loopbaanleren. De programma’s Leren en werken en Arbeidsmarktbeleid UWV spelen hierop in met de notitie Kiezen voor kansen. De notitie haakt aan bij de Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015–2016 en stelt voor om de infrastructuur van de Leerwerkloketten te benutten voor een arbeidsmarktgerichte loopbaanoriëntatie in het voorgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo.

De samenwerking met partners is in 2015 verstevigd en verder uitgebouwd. Met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zijn afspraken gemaakt voor een verdergaande structurele samenwerking in de regio. SBB is in alle regio’s opgenomen in de besturen, participeert in de klankbordgroep Leerwerkloketten, en bij het landelijke programmateam Leerwerkloketten is menskracht vanuit SBB gedetacheerd. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over onder andere kennisuitwisseling en over de implementatie van SBB-producten en ‑diensten in het dienstverleningsmodel van de Leerwerkloketten.

In de doorontwikkeling van de dienstverlening is een samenwerking ontstaan met VluchtelingenWerk en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. In oktober 2015 is gestart met een pilot bij 3 Leerwerkloketten om, in samenwerking met onder andere regionale opleidingscentra (ROC’s) en gemeenten, de instroom van vluchtelingen in het mbo te verbeteren. Ook voor laagopgeleide vluchtelingen is de samenwerking gezocht met de Leerwerkloketten. Een eerder gebruikte methodiek om talenten van mensen in beeld te brengen, wordt momenteel overgedragen aan VluchtelingenWerk. De resultaten van de pilots worden in maart 2016 bekend.

In Friesland is het Leerwerkloket de aanjager van een ketenaanpak tegen laaggeletterdheid. Er is een Handreiking aanpak laaggeletterdheid opgesteld, waarin ervaring en kennis zijn vastgelegd over het herkennen en indiceren van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar een passend taalaanbod. De handreiking is aan alle Leerwerkloketten beschikbaar gesteld. Verschillende Leerwerkloketten zijn aangesloten bij regionale initiatieven voor de aanpak van laaggeletterdheid. In het dienstverleningsmodel van de Leerwerkloketten is de Taalmeter opgenomen.

Om flexkrachten te stimuleren om verder te leren, geeft Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) sinds 2011 scholingsvouchers uit. Voor 2015 hebben de Leerwerkloketten in totaal 188 scholingsvouchers aangevraagd. Daarvan is ruim de helft verzilverd. Om de vouchers beter te gaan gebruiken, wisselen de regio’s onderling best practices uit.