Versneld aanleveren loonaangiftegegevens

Sinds 1 juli 2015 verrekent UWV de eventuele inkomsten van WW’ers direct met de uitkering. De WW’er moet na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten hij in de voorbije maand heeft ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Hierbij is aan 112 werkgevers uit verschillende sectoren en van diverse groottes uitgelegd waarom het belangrijk is de loonaangiftes sneller in te dienen en welke voordelen ze er zelf bij hebben (snellere financiële aansluiting, minder vragen van werknemers).

De pilot liep van september 2014 tot en met maart 2015. De gegevens over deze periode zijn vergeleken met gegevens over dezelfde periode 1 jaar eerder. Uit de metingen bleek dat de meeste uitgenodigde werkgevers sneller en vollediger aanleveren. Het aantal loonaangiftes dat in 1 keer goed werd aangeleverd, steeg van 33% voorafgaand aan de pilot naar 75% tijdens de pilot. Ook nam het aantal correcties na afloop van de aangiftetermijn af.

Tijdens de pilot is ook aan een aantal WW’ers gevraagd om de getoonde loongegevens te verifiëren aan de hand van hun loonstroken. Op basis van hun bevindingen is de toelichting aangepast, er wordt nu verwezen naar het fiscaal loon (en andere benamingen die voor deze rubriek op de loonstroken worden gehanteerd). Verder bleek het voor de WW’er verwarrend indien de werkgever in een andere frequentie (bijvoorbeeld wekelijks) loon betaalt dan dat hij de loonaangifte indient (bijvoorbeeld vierwekelijks). De toelichting is ook daarop aangepast.

Aan de hand van de uitkomsten van de pilot heeft de minister van SZW aan UWV opdracht gegeven om te bevorderen dat werkgevers, op basis van vrijwilligheid, overgaan tot het versneld indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. Op basis van de opgedane ervaringen met de inkomstenopgave en met het versneld aanleveren van loonaangiften gaan we vanaf begin 2016 onderzoeken of nadere aanpassingen aan de salarisstrook gewenst en mogelijk zijn.