Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij streven ernaar dat ons handelen een positieve, duurzame impact heeft op mens, samenleving en milieu. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling transparantie, milieu en vitaliteit.

Transparantie

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. Op initiatief van UWV wordt binnen de RBB in 2016 een mvo-platform ingericht.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. De certificering op niveau 3 is in 2015 behouden gebleven.

Milieu

Wij willen de belasting van het milieu tot een minimum beperken. Daarom gebruiken wij 100% groene energie. Op grotere kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik. Sinds 2012 is op die kantoren 18% energiebesparing gerealiseerd. Voor 2014 en 2015 compenseerden we de CO2-uitstoot door het aardgasverbruik van UWV volledig met internationale Gold Standard-certificaten. Afval wordt voor 68% gerecycled. We streven ernaar ook de CO2-uitstoot die ons restafval veroorzaakt met 60% te verminderen; eind 2015 was dat percentage ten opzichte van 2010 met 44% afgenomen. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS-Business Card aan te bieden voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo-gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu.

Vitaliteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers tevreden en gezond zijn. UWV kent diverse doelgroepnetwerken: Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en sinds maart 2015 het vrouwennetwerk VROUW@UWV. In oktober 2015 vond onder het motto ‘samen verschillend’ een ‘Week van de diversiteit’ plaats, georganiseerd door de netwerken. Deze week stond in het teken van verschillen tussen mensen en het wegnemen van vooroordelen. In november werd een landelijke mvo-dag gehouden over een gezonde leefstijl, onder het motto ‘weet wat je eet’.

Social return is voor UWV een speerpunt. Niet alleen als dienstverlener en opdrachtgever zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar ook als werkgever bieden we hun een kans.

We namen deel aan projecten van de stichtingen Laluz (kennis/kunde doneren aan een ideële stichting), Prokkel (ontmoetingen met mensen met verstandelijke beperking) en Lezen & Schrijven (voorlezen op scholen, in het kader van Vaders voor lezen). In december zamelden we op diverse kantoren voedsel, kleding en speelgoed in.