Informatiebeveiliging en privacy

De steeds verdergaande en snellere technische ontwikkeling van gegevensdragers, het streven van overheden en bedrijven om de dienstverlening steeds meer online in te richten en de tendens om meer en meer geautoriseerde databases aan elkaar te verbinden leiden tot een forse toename van het gegevensverkeer en de grote afhankelijkheid daarvan. De aard van de gegevens (veelal persoonsgegevens) en het toenemend aantal (hack)incidenten, met digitale aanvallen op gegevensdragers en incidenten met gegevenslekken, onderstrepen de noodzaak van adequate gegevensbescherming. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid en dus ook UWV zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. Informatiebeveiliging en privacy (IB&P) krijgen om deze redenen veel aandacht binnen UWV.