Besturing en beheersing ICT 2016

Om een goede sturing op de inzet van ICT te kunnen borgen, werken de informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO-Office en het ICT-bedrijf samen in de Informatievoorzieningsfunctie (IV). Ook daarbinnen werken we stapsgewijs aan verbeteringen. Verantwoordelijkheden worden helder benoemd en opnieuw belegd.

We verantwoorden ons niet alleen tegenover onze opdrachtgever, het ministerie van SZW, over de manier waarop we ICT inzetten, maar ook tegenover klanten, ketenpartners en andere stakeholders. De uitbreiding van het aantal projecten dat we publiceren op het Rijks ICT-dashboard past hierbij. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zbo’s.

We willen afhankelijkheid van leveranciers vermijden en investeren daarom in kennis en vaardigheden in eigen huis. We hebben de planning en besturing van ons leveranciersmanagement aangescherpt in lijn met de IV-transitie. We ontwikkelen verder afspraken met leveranciers over de vorming en invulling van partnerschappen. Dit houdt in dat UWV en leveranciers voortdurend hun activiteiten afstemmen om een optimaal gezamenlijk resultaat te bereiken boven het niveau van de contractuele afspraken. Hierbij objectiveren we de efficiency van leveranciers van software. Systematische metingen van kwaliteit en omvang van leveringen vormen daarbij steeds vaker het uitgangspunt, in plaats van bestede uren. We hebben in kaart gebracht waar op dit punt nog lacunes zijn; het wegwerken daarvan is voorzien in 2016. Eind 2017 loopt het voor UWV belangrijke contract voor het rekencentrum af. We hebben scenario’s opgesteld voor de in dit verband te volgen strategische koers. Daarbij kijkt UWV nadrukkelijk naar de rijksbrede kaders op dit gebied.

In maart 2015 heeft de raad van bestuur besloten tot maatregelen om betere ramingen te kunnen maken van projecten met een hoog ICT-gehalte. In overleg met het ministerie van SZW is besloten dat we voortaan in een veel vroeger stadium – voorafgaand aan de officiële uitvoeringstoets – kijken naar ICT-aspecten van nieuw beleid. Ook communiceren we duidelijker de onzekerheden van de ramingen, die we aan de hand van objectieve criteria opstellen.