Stabiliteit, continuïteit en beveiliging ICT

ICT is de ruggengraat van onze dienstverlening. Onze systemen moeten betrouwbaar functioneren en voldoende beschikbaar zijn. Goed technisch onderhoud is een belangrijke voorwaarde om de systemen operationeel te houden. Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze ICT ook voor de toekomst te borgen, is het noodzakelijk te investeren in de verbetering van het systeemlandschap als geheel. Verder is essentieel dat de systemen goed beveiligd zijn. Ondanks de gerealiseerde verbeteringen deed zich in december een verstoring voor op Mijn UWV die impact had op de dienstverlening. Additionele monitoring en beheermaatregelen zijn ingesteld om de gebleken kwetsbaarheid te beheersen.

  • Onderhoud en verbetering. Het programma Groot onderhoud richt zich op het in stand houden van een groot aantal systemen en de infrastructuur, hiervoor pakken we systematisch achterstanden in bestaande systemen aan. Met het oog op de ambities voor en het toenemende gebruik van online dienstverlening, en ook de veranderende technologie zijn verdere stappen nodig. Deze zijn in beeld gebracht in het UWV Informatieplan. Vereenvoudiging en ontkoppeling van systemen zijn een eerste vereiste en voorwaarde voor de modernisering van de overige technologie en de verbetering van het ICT-landschap.

  • Ketenbeschikbaarheid. We monitoren steeds meer ketens van systemen. De afgelopen periode scoorden vrijwel alle gemonitorde ketens conform de gecontracteerde norm, behalve in december. Ketenmonitoring is een dynamisch proces dat voortdurend wordt geoptimaliseerd.

  • Vernieuwing Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken (KWN). In februari 2015 zijn de laatste werkplekken gemigreerd naar nieuwe versies van het besturingssysteem en de kantoorsoftwarepakketten. Daarna is gewerkt aan de verbetering van het instrumentarium voor het autorisatiebeheer. Omdat de leverancier niet tijdig heeft kunnen aantonen dat de nieuwe versie volledig en betrouwbaar beschikbaar is, blijft UWV vooralsnog werken met de huidige autorisatiefunctionaliteit. Een aangepast opleverschema wordt met de leverancier bepaald.

  • Beveiliging. Systeemeigenaren zijn primair verantwoordelijk voor de beveiliging van hun processen en systemen. Daarnaast analyseert het UWV Secure Operations Center (USOC) op centraal niveau signalen die vanuit beveiligingsoptiek verdacht zijn. Het instrumentarium daarvoor is het afgelopen jaar uitgebreid, in samenhang met de beveiligingsmaatregelen die het rekencentrum verzorgt.