Divers personeelsbestand

Bij de werving van nieuwe medewerkers is een divers personeelsbestand een van onze uitgangspunten. Diversiteit kenmerkt zich onder andere door een gezonde man-vrouwverhouding. Deze is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg hetzelfde gebleven: 44% (man) en 56% (vrouw). Ook willen we meer vrouwen in managementfuncties. UWV heeft zich verbonden aan de verlenging van het Charter Talent naar de Top. Doelstelling is dat in 2020 25% van de top (1e en 2e echelon) uit vrouwen bestaat. Het percentage vrouwen in de top is gestegen van 24% in 2014 naar 26% in 2015.

Jonge medewerkers

UWV richt zich op het werven van meer jonge medewerkers. Eind 2015 bestond 14% van ons personeel uit medewerkers van jonger dan 35 jaar.

Verder bieden we jongeren een kans om als trainee werkervaring bij ons op te doen. Op 1 mei 2015 zijn 131 jongeren aan de slag gegaan bij diverse bedrijfsonderdelen. Tot en met eind 2015 zijn 22 trainees uitgestroomd naar een reguliere baan (waarvan 8 bij UWV). Zij zijn vervangen door nieuwe trainees.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In 2015 zijn er in totaal 125 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart.

Wajongers: inclusief werkgeverschap UWV

UWV wil mensen stimuleren om met werk aan de maatschappij deel te nemen. Daarom kiest UWV voor inclusief werkgeverschap: we bieden ook mensen die zijn aangewezen op eenvoudig werk, zoals Wajongers, een kans om naar eigen vermogen een bijdrage te leveren aan onze organisatie. Om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te kunnen komen, organiseren we het werk op een andere manier. Eind 2016 wil UWV binnen de organisatie 100 Wajongers aan het werk hebben op een zogeheten inclusieve functie. Hiermee levert UWV zijn bijdrage aan de doelstelling uit de Participatiewet om 125.000 banen te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Het project UWV Inclusief is in 2013 van start gegaan. Tot en met 2015 zijn 146 werkbegeleiders opgeleid. Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van UWV zijn 181 inclusieve arbeidsanalyses uitgevoerd. Sinds de start van het project zijn 77 Wajongers geplaatst op een inclusieve functie. Van hen werken er nog steeds 70 op deze inclusieve functie. Daarnaast werkten eind 2015 bij UWV 125 Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.