BKWI

UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de voorziening Suwinet. Suwinet ondersteunt de eenmalige uitvraag van gegevens door de ketenpartners en in beperkte mate andere overheidsorganisaties die via het aansluitprotocol beperkte toegang tot gegevens via Suwinet hebben gekregen. Dit leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening door de SUWI-partijen (UWV, SVB en gemeenten), het verlaagt de administratieve lasten van de burger en het vergroot de mogelijkheid om fraude te detecteren. UWV heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van Suwinet. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), een onderdeel van UWV, voert deze taken uit en legt hierover verantwoording af via een eigen jaarverslag.

In 2015 heeft BKWI 6 nieuwe Inkijk-pagina’s ontwikkeld voor gemeenten die gebruikmaken van Suwinet-Inkijk. Doel hiervan is om het aantal gegevens dat een medewerker per pagina kan raadplegen, te beperken en toe te spitsen op specifieke wettelijke taken. De nieuwe pagina’s komen in de plaats van 2 pagina’s die informatie bevatten voor een optelsom aan wettelijke taken.

In 2015 is BKWI gestart met voorbereidende werkzaamheden om, in navolging van UWV, in 2016 de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) te implementeren. De raad van bestuur van UWV heeft het nieuwe beveiligingsprotocol van BKWI goedgekeurd. Verder heeft het Opdrachtgeversberaad, waarin vertegenwoordigers van de SVB, UWV en de VNG zitting hebben, de procedure ‘autorisatie gebruikersbeheerder afnemer’ goedgekeurd en ingestemd met een impactanalyse naar de nieuwe transactiestandaard. Die regelt dat bij elektronische informatie-uitwisseling tussen de verschillende SUWI-partijen de gegevens onderweg niet gelezen kunnen worden door onbevoegden en dat de identiteit van de ontvanger beter kan worden vastgesteld (end-to-end security). Hierdoor ontstaat meer zekerheid dat het juiste bericht bij de juiste ontvanger terechtkomt.