Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden.

Op het gebied van gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen hebben UWV en de Belastingdienst hun aandacht ook in 2015 gericht op de aanleveraars (zoals inhoudingsplichtige/werkgever, salarisadministrateur, fiscaal dienstverlener, softwareontwikkelaar), op de afnemers en op het verbinden van die verschillende partijen. De informatievoorziening aan salarisadministrateurs wordt verbeterd in samenwerking met vertegenwoordigers van vakorganisaties van salarisadministrateurs. Ook de wensen van afnemers zijn geïnventariseerd. Inmiddels zijn 2 gebruikerswensen goedgekeurd door de staatssecretaris van Financiën: aan de gegevensset voor de loonaangifte worden, met ingang van 2016, ‘contracturen’ en ‘contractloon’ toegevoegd als verplicht door de inhoudingsplichtige op te geven informatie.

In 2014 en 2015 is samen met de Pensioenfederatie onderzocht of vereenvoudiging van pensioenregelingen leidt tot een verminderde informatiebehoefte van pensioenfondsen, die dan vervolgens in te vullen is door de loonaangifteketen. Conclusie was dat (her)gebruik van gegevens uit de loonaangifteketen een haalbare en wenselijke optie is en een besparing op uitvoeringskosten van de pensioenfondsen oplevert. Daarbij zijn verschillende opties geformuleerd om gegevens uit de loonaangifteketen te (her)gebruiken. Inmiddels is duidelijk dat de betrokken pensioenfondsen in ieder geval op korte termijn geen gebruik zullen maken van de optie om de gegevensset beperkt uit te breiden. Het merendeel zet in op gebruik van de uniforme pensioenaangifte (UPA). Deze bevat meer gegevens.