Doorontwikkeling van de polisadministratie naar BLAU

De doorontwikkeling van de polisadministratie naar de Basisregistratie voor lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen (BLAU) is in 2015 in een nieuwe fase terechtgekomen. Uit het Eindrapport onderzoek BLAU van 2014 bleek dat andere afnemers weinig (direct) gebruik kunnen en zullen maken van de gegevens in BLAU als deze alleen gericht blijven op gebruik door de Belastingdienst, het CBS en UWV. De informatiebehoefte van andere afnemers is immers gebaseerd op andere wetten en andere definities en begrippen. Conclusie van het onderzoek: doorgroeien naar BLAU creëert – bij een ongewijzigd uitgangspunt – onvoldoende toegevoegde waarde en in het bijzonder het authentiek maken van het begrip dienstbetrekking levert niet het gewenste resultaat op. Dit riep de vraag op of er wél toegevoegde waarde met BLAU gecreëerd zou kunnen worden als het bestaande uitgangspunt wordt losgelaten en er méér wordt ingespeeld op de gegevens- en informatiebehoefte van de andere afnemers.

Begin maart 2015 is met afnemers besproken hoe BLAU voor hen toegevoegde waarde zou kunnen hebben. In vervolg op deze bijeenkomst is een inventariserend onderzoek gedaan onder bestaande en potentiële afnemers. Bij dit onderzoek zijn opnieuw mogelijkheden meegenomen voor verdere vereenvoudiging en harmonisering van begrippen en definities binnen de verschillende wetgevingsdomeinen.

Verder zijn de wenselijkheid en de baten en lasten van BLAU, en het advies van de afnemers over BLAU besproken. De meeste afnemers staan positief tegenover het doorontwikkelen van de polisadministratie naar BLAU, en zijn bereid hun processen aan BLAU aan te passen (verplicht gebruik, terugmelden en dergelijke). Ook Bureau Digicommissaris is positief over BLAU. De Belastingdienst en UWV verwachten dat de kwaliteit van de huidige polisadministratie ook zonder BLAU op een (nog) hoger niveau kan worden gebracht. Deze verschillende standpunten zijn in het eindadvies van eind 2015 aan het ministerie van SZW verwerkt.