Sociaal-medische adviezen en beoordelingen voor externe partijen

Op verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters-commissarissen in faillissementen van de Raad voor de Rechtspraak) verrichten we beoordelingen van arbeidsvermogen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Wanneer UWV van oordeel is dat iemand in een schuldsaneringstraject in staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids- of sollicitatieplicht opleggen. We verrichten deze herbeoordelingen tegen een kostendekkend tarief. In 2015 zijn er 99 aanvragen voor deze herbeoordeling ontvangen en 104 aanvragen afgehandeld.