Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (verder Wet banenafspraak) die per 1 mei 2015 in werking is getreden.

UWV beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor opname in het doelgroepregister voor de extra plekken die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Wet banenafspraak was oorspronkelijk vastgelegd dat alleen gemeenten een verzoek voor zo’n beoordeling kunnen indienen. Sinds 1 juli 2015 kunnen burgers ook zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, een aanvraag indienen bij UWV. Sinds die datum voert UWV daarom de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Dit is een gecombineerde beoordeling van de claimbeoordeling Wajong 2015, de Indicatie banenafspraak en in voorkomende gevallen een Advies indicatie beschut werk. Uitgangspunt is dat de burger slechts 1 aanvraag hoeft te doen en maar 1 keer beoordeeld wordt.

UWV beheert in het kader van de banenafspraak het doelgroepregister en levert elk kwartaal aan het ministerie van SZW de gegevens om de voortgang van de banenafspraak te kunnen monitoren. In het najaar van 2015 heeft UWV gegevens aangeleverd voor de eerste regionale trendmonitor banenafspraak op basis van de tussenmeting banenafspraak (2013–2014). UWV zal de gegevens voor de trendmonitor elk kwartaal aanleveren bij het ministerie van SZW.

UWV draagt ook bij aan de realisatie van de banenafspraak. Op werk.nl kunnen werkgevers aangeven dat een vacature geschikt is voor een kandidaat uit het doelgroepregister en kunnen werkzoekenden aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Verder werkt UWV aan het opstellen van klantprofielen voor Wajongers. Deze bevatten informatie over wat werkzoekenden kunnen, welke voorkeuren ze hebben en welke beperkingen er zijn bij de arbeidsinzet. UWV plaatst waar mogelijk Wajongers op de extra banen voor de banenafspraak.