Uitvoering Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van jongeren met een arbeidsbeperking die kunnen werken, en voor het regelen van beschut werk voor mensen die veel begeleiding nodig hebben. UWV blijft verantwoordelijk voor jongeren met een arbeidsbeperking die een uitkering hebben op basis van de oWajong of de nWajong.

We hebben in 2015 de samenwerking met gemeenten geïntensiveerd. In elk van de 35 arbeidsmarktregio‚Äôs stellen we een arbeidsdeskundige beschikbaar om de gemeenten en scholen in 2015 terzijde te staan bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze deskundigen leggen gemeenten uit wat de verschillende beoordelingen inhouden. Ook brengen de arbeidsdeskundigen gemeenten en scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) met elkaar in contact en lichten ze nut en noodzaak van de scholingsnetwerken toe.

In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (banenafspraak). Om die doelen te bereiken zijn in de arbeidsmarkregio’s onder leiding van de centrumgemeenten regionale Werkbedrijven ingericht waarin UWV participeert.