Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Bij een lopend strafrechtelijk onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden door de Inspectie SZW is een aantal jaren geleden het vermoeden gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bij verzoeken tot verhoging van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het Openbaar Ministerie heeft UWV toestemming gegeven om in 130 gevallen te onderzoeken of er inderdaad sprake is van uitkeringsfraude. In mei 2014 werd in Rotterdam gestart met het opnieuw beoordelen van 25 burgers (project POROS). Omdat het hier om psychiatrische ziektebeelden ging, hebben we in de meeste gevallen psychiatrische expertise ingeschakeld. Er zijn intussen 25 dossiers afgerond: 4 uitkeringen blijven gelijk (80-100% arbeidsongeschikt), 7 uitkeringen werden verlaagd, 12 uitkeringen zijn beëindigd op arbeidskundige gronden en 2 uitkeringen zijn beëindigd in verband met het tot tweemaal toe niet verschijnen bij psychiatrische expertise.

Tegen 16 van deze beslissingen is bezwaar ingediend. In 9 zaken is het bezwaar ongegrond verklaard en in 3 zaken gegrond; 4 zaken lopen nog. Tegen 5 beslissingen is beroep aangetekend; deze zaken lopen nog.

Een vermoeden van fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontstond ook bij een onderzoek door de Inspectie SZW naar fraude door zorgverleners bij de indicatiestelling voor een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura. We zijn hierop 2 onderzoeken gestart die inmiddels zijn afgerond. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat klanten UWV benadeelden. Wel heeft het OM een zorgverlener voor de rechter gedaagd.

Eind 2015 is contact gelegd met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder op zorgverzekeraars en zorgaanbieders. We hopen ideeën over de gezamenlijke aanpak van mogelijke fraudegevallen te kunnen uitwisselen met onder andere het Zorginstituut Nederland, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Inspectie SZW.