Uitkeringsfraude beperken

Sinds 2014 ontvangen we in het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV van het ministerie van SZW extra geld voor onder andere de aanpak van uitkeringsfraude.

We hebben in 2015 voor € 61,6 miljoen teruggevorderd, deels door de extra inzet van 90 fte’s die zijn gefinancierd uit de aanvullende middelen. Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik, zetten we in op de aanpak van meer georganiseerde en grootschalige fraudefenomenen, zoals gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in 2015 € 2,4 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord en ligt daarmee op schema van de businesscase. Daarnaast is € 1,6 miljoen aan WW-uitkeringen geweigerd vanwege gefingeerde dienstverbanden.

Een ander fenomeen is de mogelijk onterechte toekenning van WW-faillissementsuitkeringen. Om dergelijke fraude vroegtijdig te kunnen signaleren, is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld. In 2015 hebben we hiermee € 3,0 miljoen op de uitkeringslasten WW bespaard door onterechte aanvragen niet te honoreren. Ook is € 1,8 miljoen teruggevorderd.

Op basis van interne meldingen doen we onderzoek naar bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van de jobcoachregeling. Bedrijven declareren dan meer begeleidingsuren bij UWV dan ze daadwerkelijk aan begeleiding hebben besteed. Evaluatie van de onderzoeksresultaten heeft geleid tot aanscherping van regels voor jobcoachbedrijven. In totaal is voor een bedrag aan € 0,8 miljoen aan schade achterhaald. Voor 3 jobcoachbedrijven is de erkenning ingetrokken, tegen 1 daarvan is ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Aan 2 bedrijven is alleen een waarschuwing afgegeven.

In het kader van de bestrijding van uitkeringsfraude gerelateerd aan hennepteelt hebben we in 2015 zo’n 300 zaken afgedaan waarbij voor een bedrag van € 1,0 miljoen is opgespoord.