Leerwerkloketten

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, kenniscentra en UWV. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en de sectorale Servicepunten. We verwachten dat in 2016 ook in de laatste 3 arbeidsmarktregio’s een businessplan kan worden ondertekend. In de arbeidsmarktregio Ede/Wageningen is in december 2015 een intentie ondertekend voor het starten van een Leerwerkloket in het eerste kwartaal van 2016.

Om de dienstverlening van de Leerwerkloketten verder te professionaliseren, is in 2015 een aantal initiatieven genomen, zoals de leergang Organisatie van leerwerktrajecten/financial engineering. Verder is een hbo-maatwerkopleiding Loopbaanadvisering gestart. De opleiding leidt tot een erkend certificaat en vrijstellingen voor een volledige hbo-opleiding tot loopbaanprofessional. Beide opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van Leerwerkloketten. Deze zijn gedetacheerd door UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (ROC’s).

Het ministerie van SZW heeft voor de periode 2009 tot en met 2016 een budget van € 4,5 miljoen ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. Om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van de Leerwerkloketten, heeft het ministerie van SZW door bureau Berenschot een evaluatieonderzoek laten uitvoeren over de periode 2013–2015. Het onderzoek wijst uit dat het in de 32 regio’s met een Leerwerkloket ruimschoots is gelukt cofinanciering te genereren. Zowel werkgevers als particuliere klanten zijn tevreden over het merendeel van het dienstverleningspakket. Minder tevreden zijn ze over de bemiddeling naar leer-werkplekken. Die zijn schaars ‒ maar dat is een probleem dat de Leerwerkloketten niet kunnen oplossen.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de Leerwerkloketten nieuwe taken hebben gekregen en dat bestaande taken zwaarder zijn geworden. Dat heeft vooral te maken met nieuwe klantgroepen: vaak kwetsbare groepen die met de bestaande dienstverlening van de individuele netwerkpartners onvoldoende geholpen kunnen worden.

De centrale website is begin 2015 volledig vernieuwd. Voor de regionale Leerwerkloketten zijn regionale websites Leren en werken ontwikkeld. Iedere site heeft een vacatureonderdeel, met vacatures specifiek voor leren en werken. In de loop van 2015 hebben 12 regionale Leerwerkloketten zich vrijwillig aangesloten; de overige leerwerkloketten volgen successievelijk.