Inclusieve methode

De door UWV en de Universiteit Maastricht ontwikkelde inclusieve methode is bedoeld om arbeidsorganisaties duurzaam toegankelijker te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt zowel voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking als voor medewerkers die door ziekte of gevorderde leeftijd zijn aangewezen op passend werk. Deze methode is in een praktijkexperiment (2010‒2013) beproefd in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

De methode vormt de basis voor het bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie, waarmee UWV inmiddels 100 bedrijven en overheidsinstellingen in uiteenlopende sectoren en branches ondersteunt. Een arbeidsanalyse brengt de werkprocessen binnen een organisatie in kaart. Binnen deze werkprocessen worden taken geïdentificeerd die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding. Deze aanpak maakt het tegelijk mogelijk om hoger gekwalificeerde collega’s voornamelijk op hun kerntaken in te zetten. Bij deze herverdeling van taken staat de kwaliteit van arbeid van alle betrokken medewerkers voorop.

UWV heeft inmiddels 120 cursisten opgeleid in de methodiek Inclusieve arbeidsanalyse. Onder hen waren ook adviseurs van de werkgeversorganisatie FME en van de gemeenten Amsterdam (DWI), Amstelveen, Haarlemmermeer en Zoetermeer, en van WerkSaam Westfriesland, een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in West-Friesland. In december 2015 is weer een groep van 18 cursisten gestart. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook hogescholen deze opleiding verzorgen. UWV en de Universiteit Maastricht zijn daarvoor in 2015 een samenwerkingsproject gestart met de Capabel Hogeschool. In mei van dit jaar zijn 30 cursisten met de training Inclusieve arbeidsanalyse gestart, verzorgd door UWV, Universiteit Maastricht en Capabel. Op basis van de evaluatie van deze training is een definitieve trainingsmodule samengesteld, die sinds november 2015 deel uitmaakt van het onderwijsaanbod van Capabel Hogeschool. Vanaf 2016 kunnen ook andere hogescholen deze module opnemen in hun onderwijsaanbod.

UWV en de Universiteit Maastricht hebben begin 2015 het initiatief genomen voor een expertisecentrum dat ertoe moet bijdragen dat arbeidsorganisaties inclusiever worden. De Universiteit Maastricht en UWV werken al sinds 2008 intensief samen op dit kennisterrein. Het centrum, dat verbonden is aan de Universiteit van Maastricht, moet een platform bieden om de kennis en expertise die daarbij in de afgelopen jaren is ontwikkeld ter beschikking te stellen aan professionals en bedrijven die activiteiten willen ontwikkelen om de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Dit Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is begin 2016 van start gegaan. Het centrum staat nadrukkelijk open voor uitbreiding van de samenwerking met andere partners die zich inzetten voor de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SW-arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds SBCM, de kennisorganisatie van de SW-sector en adviesbureau Locus hebben te kennen gegeven dat ze willen participeren in het expertisecentrum.