Reguliere werkplekken Wajongers

UWV zet in op het creëren van meer werkplekken bij reguliere werkgevers voor alle uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die specifiek voor Wajongers bedoeld zijn, aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Die selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten voor Wajongers en koppelen vervolgens Wajongers aan ingediende en zelf geselecteerde vacatures. In 2015 hebben de Werkgeversservicepunten 4.700 vacatures met Wajongers vervuld. Omdat niet alle aangeleverde vacatures (zonder meer) geschikt zijn voor Wajongers, gaan we aangeleverde Wajong-vacatures extra screenen.

Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In 2015 telden we 21.000 Wajongers met een duidelijk klantprofiel. Van hen zijn er 9.300 direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt, de overigen volgen bijvoorbeeld workshops of re-integratietrajecten om hen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Voor een groot deel van de Wajongers is het zelf opstellen van een cv te hoog gegrepen. Eind 2015 hadden 5.100 Wajongers een cv op werk.nl geplaatst.

Arbeidsdeskundigen vullen de klantprofielen in. Door de voortdurende dynamiek in de Wajong-populatie is veel capaciteit nodig om deze klantprofielen actueel te houden. Werkgevers kunnen deze inzien via de Werkgeversservicepunten. We vragen werkgeversadviseurs, adviseurs intensieve dienstverlening en arbeidsdeskundigen in de regio alert te zijn op de bruikbaarheid van de klantprofielen. Daarvoor is een ondersteunend instrument ontwikkeld.

Om bemiddelbare Wajongers nog beter in beeld te brengen voor geïnteresseerde werkgevers, zijn we eind juli 2014 begonnen met het registreren en aanvullen van opleidingsgegevens in ons klantvolgsysteem. Inmiddels hebben we de opleidingsgegevens geregistreerd van vrijwel alle bemiddelbare Wajongers en de Wajongers die bezig zijn hun kansen op werk te versterken.

De komende jaren completeren we ons overzicht van Wajongers met arbeidsvermogen. Daarvoor roepen we van 2015 tot 2018 alle Wajongers met arbeidsvermogen die een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) ontvangen en die niet werken, op voor een gesprek om te kijken wat hun afstand is tot de arbeidsmarkt en wat ervoor nodig is om ze bemiddelbaar te maken. De uitkomst leggen we vast in wederzijdse afspraken. Alle niet-werkende oWajongers die ondersteuning willen, geven we deze zo veel mogelijk. Van 2015 tot 2019 is hiervoor € 105 miljoen beschikbaar. Eind december hadden we 1.500 startgesprekken gevoerd en 1.200 klantprofielen opgesteld. Deze aantallen vertonen inmiddels een stijgende lijn. Tijdens een vervolggesprek wordt in een werkplan vastgelegd hoe het doel van een vaste baan kan worden bereikt. Tot nu toe heeft 11% van deze Wajongers aangegeven bewust af te zien van re-integratiedienstverlening; dit wordt vastgelegd in het werkplan.