50‑plussers aan de slag

In 2015 vonden 58.500 WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk, ruim boven onze doelstelling van 54.400 werkzoekenden.

Het kabinet heeft voor de periode juli 2013–2017 in totaal € 101 miljoen uitgetrokken om alle werklozen van 50 jaar en ouder extra dienstverlening te bieden. UWV zou dit budget liever selectief inzetten voor 50-plussers die het meest gebaat zijn bij intensieve dienstverlening. Hierover zijn we met het ministerie van SZW in gesprek.

Met het extra geld dat het ministerie beschikbaar stelt, kunnen we jaarlijks 43.000 50-plussers een netwerktraining aanbieden. De deelnemers leren daarin veel over netwerken, solliciteren, social media en zich profileren. Sinds 1 juli 2013 zijn 98.700 50-plussers aan een netwerktraining (inclusief individuele begeleiding) begonnen, van wie 43.800 in 2015. Om het effect van de netwerktraining te kunnen meten zijn we in februari 2015, in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU), begonnen met een uitgebreide meting. Gelijktijdig is een kwalitatieve meting gestart in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van beide onderzoeken verwachten we in het eerste kwartaal van 2016 de eerste resultaten. Uit extern onderzoek blijkt dat de training goed gewaardeerd wordt: deelnemers geven een 7,5 als algemeen rapportcijfer. 73% van de respondenten geeft aan dat de training hen heeft geholpen om beter naar werk te zoeken.

Ook kunnen we met het geld dat het ministerie van SZW beschikbaar stelt ruim 3.500 extra 50-plussers per jaar inspireren bij hun zoektocht naar werk en werkgevers stimuleren om oudere werkzoekenden aan te nemen. In 2015 hebben 4 inspiratiedagen plaatsgevonden. Ze kregen een gemiddelde waardering van 7,9.

UWV en MKB-Nederland zijn halverwege 2014 gestart met de massamediale campagne Open voor 50-plus. In radiospotjes, in advertenties in verschillende bladen en online roepen ondernemers andere werkgevers op om open te staan voor 50-plussers en zich via de website Openvoor50plus.nl aan te melden voor een netwerkgesprek met een werkzoekende 50-plusser. Inmiddels hebben al 155.400 mensen de website bezocht; bijna 1.700 werkgevers hebben toegezegd om bij een volgende vacature minimaal 1 50-plusser mee te nemen in de selectie. Vanaf mei 2015 zijn werkgevers 3 weken lang via radiospots, banners en videotestimonials opgeroepen een concrete vacature te melden en daarvoor een geschikte 50-plusser uit te nodigen. UWV, gemeenten, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra werken in alle arbeidsmarktregio’s samen in Werkgeversservicepunten. Deze stellen binnen 24 uur een aantal geschikte kandidaten voor aan de werkgever. In oktober zijn 2 nieuwe video’s opgenomen waarin ondernemers vertellen over het succesvol aannemen van een 50-plusser. Deze zijn via Twitter verspreid. MKB-Nederland en UWV gaan in 2016 door met de campagne. De brancheverenigingen Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben zich per 1 januari 2016 bij het initiatief aangesloten.