Herbeoordelingen

Met een herbeoordeling stelt UWV vast of het arbeidsvermogen van een uitkeringsgerechtigde zodanig is veranderd dat dit invloed heeft op zijn recht op een uitkering. Het resultaat van een herbeoordeling kan zijn dat iemand een hogere of juist een lagere uitkering krijgt. We proberen de effectiviteit van herbeoordelingen te optimaliseren door vooraf in te schatten hoe kansrijk ze zijn.

We hebben in 2015 43.100 herbeoordelingen uitgevoerd. Dat zijn er meer dan de 34.200 waarvoor we budget hebben gekregen van het ministerie van SZW. De omvang van de achterstand is hiermee iets afgenomen (van 11.500 naar 9.500). We konden meer herbeoordelingen uitvoeren omdat we de capaciteit aan verzekeringsartsen niet hebben aangepast aan de voor 2015 geraamde lagere hoeveelheid werk. Dit met het oog op de vele werkzaamheden die ons wachten in 2016, zoals de beoordelingen in het kader van de integrale activering Wajong en de indicatiestellingen voor de Participatiewet. Voor 2016 hebben we afgesproken om extra herbeoordelingen uit te voeren, zodat de werkvoorraad eind 2016 lager is dan eind 2015. Hiervoor krijgen we van het ministerie van SZW € 10 miljoen extra budget.

In 31.300 van de 43.100 gevallen ging het om een WIA-herbeoordeling. Hiervan zijn er 15.700 verricht op initiatief van UWV en 15.600 op verzoek van de verzekerde zelf, diens werkgever of verzekeraar. De overige 11.800 herbeoordelingen waren voor de andere arbeidsongeschiktheidswetten en zijn vrijwel allemaal op verzoek van de verzekerde verricht. 34% van de WIA-herbeoordelingen leidde tot het oordeel dat er sprake was van een vermindering van arbeidsvermogen. Bij 26% stelden we vast dat er sprake was van een toegenomen arbeidsvermogen en dat de beoordeelde dus weer (gedeeltelijk) aan de slag kan.

De groei van het aantal mensen met een WGA-uitkering leidt tot een toenemende noodzaak tot herbeoordelingen. Bij onveranderd beleid en een gelijkblijvende aanwezige capaciteit zal de werkvoorraad toenemen. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek om te komen tot maatregelen waarmee we herbeoordelingen zo effectief mogelijk kunnen inzetten, en de beschikbare capaciteit kunnen uitbreiden.

Met verzekeraars is een convenant afgesloten waarin geregeld is dat we herbeoordelingen doen van mensen van wie de werkgever zich voor de WIA verzekerd heeft. In het convenant is onder andere afgesproken dat de verzekeraar onderbouwt dat de situatie van de arbeidsongeschikte zodanig gewijzigd is dat een herbeoordeling zinvol is. Op basis van het convenant heeft UWV in 2015 circa 1.700 herbeoordelingen verricht.