Beoordeling Wajong 2015

Sinds 1 januari 2015 vallen nieuwe jonggehandicapten met arbeidsvermogen niet langer onder de re-integratieverantwoordelijkheid van UWV. Zij kunnen bij hun gemeente een beroep doen op de Participatiewet. We beoordelen of een jonggehandicapte arbeidsvermogen heeft met een verzekeringsgeneeskundig en (vaak ook) een arbeidsdeskundig onderzoek.

De nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015) is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt bedoeld dat deze personen niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook niet kunnen ontwikkelen.

We ontvingen in 2015 9.300 Wajong-aanvragen. We hebben in diezelfde periode 9.400 aanvragen voor de Wajong 2015 beoordeeld (inclusief aanvragen die eind 2014 waren ingediend). Hiervan is 14% toegekend. 86% is afgewezen, omdat naar het oordeel van UWV niet vaststaat dat de aanvrager duurzaam over geen enkel arbeidsvermogen beschikt. We gaven 91% van de beschikkingen tijdig af (binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging).