Volumeontwikkelingen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In 2015 ontvingen circa 1,4 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De belangrijkste volumeontwikkelingen in 2015 waren:

WW

Dankzij een voorzichtig economisch herstel is het aantal nieuwe uitkeringen in 2015 gedaald. Het aantal lopende uitkeringen nam iets toe. Dit is een effect van de invoering van de inkomstenverrekening van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er 2 maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW.

WIA

Het aantal lopende uitkeringen is verder gestegen, de instroom is veel groter dan de uitstroom. Dat is volgens verwachting. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat nu 9 jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Het WIA-bestand heeft nog geen normale leeftijdsopbouw. Daardoor bereiken relatief weinig mensen in de WIA nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen in relatie tot de instroom. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.

Wajong

Het totale aantal lopende uitkeringen nam in de loop van 2015 voor het eerst af. Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen nam door deze wijziging met bijna drie kwart af.

Ziektewet

Er zijn ongeveer evenveel uitkeringen toegekend als in 2014. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders).