Participatiewet – aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen

 

Resultaat 2015

Ingediende aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen

7.100

Gerelateerd aan Wajong-beoordeling

2.500

Gerelateerd aan Indicatie banenafspraak

4.600

  

Afgegeven beschikkingen

4.300

Beschikking Wajong 2015

2.700

Indicatiestelling Banenafspraak

1.600

  

Tijdigheid beschikking Wajong 2015 (≤ 14 weken na ontvangstbevestiging)

96%

Tijdigheid Indicatie banenafspraak (≤ 14 weken na ontvangstbevestiging)

80%

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Sindsdien vallen nieuwe jonggehandicapten met (potentieel) arbeidsvermogen niet langer onder de re-integratieverantwoordelijkheid van UWV. Zij kunnen bij hun gemeente een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet. UWV beoordeelt sinds 1 juli 2015 met de Beoordeling arbeidsvermogen of iemand beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt van deze nieuwe sociaal-medische beoordeling is dat de burger slechts 1 aanvraag hoeft te doen en maar 1 keer beoordeeld wordt.

Bij de Beoordeling arbeidsvermogen gaan we na of iemand kan werken en, als dat zo is, of hij in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie worden mensen opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de extra plekken die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie geen arbeidsvermogen heeft en dat ook niet kan ontwikkelen, krijgt een Wajong-uitkering ‒ mits hij voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden.

De aanvraag voor opname in het doelgroepregister door burgers verloopt via een aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen, of door een gemeente via een aanvraag voor een Indicatie banenafspraak. In november 2015 heeft de staatssecretaris van SZW besloten dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) met arbeidsvermogen zonder beoordeling kunnen worden opgenomen in het register. Ook mensen die alleen met behulp van een voorziening het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen na een aparte sociaal-medische beoordeling door UWV worden toegevoegd aan het doelgroepregister. Zij tellen echter niet mee voor de banenafspraak.

In 2015 hebben we in totaal 7.100 aanvragen voor een Beoordeling arbeidsvermogen ontvangen; we hebben 4.300 beschikkingen afgegeven.