Financiële rechtmatigheid

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over het verslagjaar 2015 bedraagt 0,4%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. Het percentage onzekerheden bedraagt 0,0%. Met een rechtmatigheid van 99,6% voldoet UWV aan de rechtmatigheidsnorm voor uitkeringen van 99%. In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

2015

2014

2015

2014

Wajong

0,5

0,0

0,0

0,0

WAO

0,0

0,0

0,0

0,0

WAZ

0,0

0,0

0,0

0,0

Wazo

0,3

0,8

0,0

0,0

WIA

0,0

0,4

0,0

0,0

WW

0,6

1,2

0,0

0,0

Ziektewet

1,5

3,1

0,0

0,0

TW

1,6

1,7

0,0

0,0

BIA

0,8

0,0

5,3

0,0

IOW

2,3

1,3

0,0

0,0

     

Totaal

0,4

0,8

0,0

0,0

Toelichting op de tabel:

  • Het UWV-brede percentage financiële fouten is ten opzichte van verslagjaar 2014 met de helft gedaald.

  • Op wetniveau springt de daling bij de WW en de Ziektewet in het oog. Beide foutpercentages zijn gehalveerd ten opzichte van 2014. De daling van het foutpercentage WW werkt, gezien de grote omvang van de WW-uitkeringsmassa, sterk door in het UWV-brede cijfer.

  • Ook bij de Wazo, de WIA en de Toeslagenwet daalt het foutpercentage.

    • Bij de Wazo neemt de kans op een onjuiste dagloonberekening af door de daling van het aantal handmatige dagloonberekeningen.

    • De daling van het WIA-cijfer is een gevolg van de verbeterde registratie in de toerekening van fouten naar wet. Hierdoor worden voorzieningen niet meer uitsluitend onder de WIA verantwoord, maar bijvoorbeeld ook onder de Wajong. Deze verschuiving van foutpercentages voor voorzieningen leidt tot een daling van het WIA-cijfer en een stijging van het Wajong-cijfer.

  • Fouten die werden geconstateerd bij de controle van de WAO leiden na afronding niet tot een foutpercentage; bij de controle van de WAZ werden geen fouten geconstateerd. Bij deze wetten stromen geen klanten meer in, waardoor er geen claimfouten met een ontstaansdatum in het verslagjaar voorkomen. Wel kunnen nog steeds fouten optreden tijdens continuering of bij een herziening van een uitkering.

  • De foutpercentages van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (BIA) en de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) zijn gestegen. Op het UWV-brede cijfer heeft dit echter nauwelijks invloed.

  • Net zoals in 2014 resteert er (na afronding) op UWV-niveau geen percentage onzekerheid.

De totale UWV-brede rechtmatigheid is de som van de financiële rechtmatigheid en de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Deze komt uit op 99,3%. Hiermee voldoen we aan de afgesproken norm van 99%.