Overtredingen inlichtingenplicht

 

2015

2014

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal overtredingen

43.300

 

65.500

 

Opgelegde boetes

32.300

75%

50.000

76%

Opgelegde waarschuwingen

7.400

17%

9.200

14%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

3.500

8%

6.000

9%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

100

0%

300

1%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop krijgen ze een boete of waarschuwing. Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep eind 2014 over het sanctiebeleid en de daarop volgende versoepeling ervan, zijn we in mei 2015 gestart met een herzieningsoperatie van bijna 6.000 opgelegde boetes. Deze is eind 2015 afgerond. De herzieningsoperatie resulteerde in een vermindering van het bedrag aan opgelegde boetes met € 4,8 miljoen; verder is € 0,3 miljoen aan al voldane boetes terugbetaald.

In 2015 was de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 61,6 miljoen, en is een bedrag van € 15,6 miljoen aan boetes opgelegd. Door de versoepeling van het sanctiebeleid was het opgelegde boetebedrag in 2015 beduidend lager dan in 2014. Sinds de invoering van de nieuwe inkomstenverrekening van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 vergelijken we de opgegeven inkomsten altijd met de gegevens in onze polisadministratie. Dankzij deze controle valt ook het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen in 2015 lager uit dan in 2014. Dit zal de komende jaren nog verder teruglopen.