Toetsing ontslagaanvragen

 

2015

2014

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

34.400

 

47.300

 

Oud recht (BBA)

22.900

   

Nieuw recht (Wwz)

11.500

   
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

37.000

 

46.000

 

Oud recht (BBA)

27.500

   

Nieuw recht (Wwz)

9.500

   
     

Resultaat afwikkeling ontslagaanvragen

    

Ontslagvergunning verleend

17.800

48%

23.600

51%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

11.800

32%

14.200

31%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

3.300

9%

4.100

9%

Ontslagvergunning afgewezen

4.100

11%

4.100

9%

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is of dat de verkeerde mensen worden ontslagen. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het ontslagrecht per 1 juli 2015 gewijzigd. Werkgevers kunnen sindsdien in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (vast of tijdelijk contract) krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Bedrijven die aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen een lagere transitievergoeding betalen. UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

In 2015 hebben we 27% minder ontslagaanvragen ontvangen dan in 2014. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV. Sinds 1 juli worden ook minder ontslagaanvragen ingediend vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

We gaven 83% van de ontslagvergunningen (volgens het oude recht) binnen 6 weken af (de doelstelling is 82%). De Wwz beoogt een versnelde afhandeling van ontslagaanvragen: de termijn is voor een groot deel van de ontslagzaken verlaagd naar 4 weken. In het tweede halfjaar van 2015 bedroeg de tijdigheid van de afhandeling van ontslagvergunningen volgens het nieuwe recht 91%. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn goed te verklaren. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met de afhandeling van een verzoek om een lagere transitievergoeding te betalen, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 97%.