Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

 

2015

2014

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

8.400

8.000

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

4.900

5.000

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

500

600

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.400

2.400

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

2.000

2.000

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

*13.300

*13.000

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk intensieve, persoonlijke dienstverlening. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld een re-integratiedienst of -traject inkopen bij re-integratiebedrijven, of een interne jobcoach inzetten. In 2015 hebben we voor 8.800 WIA/WGA-klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk een reguliere baan te vinden

We zetten ons in het bijzonder in om zo veel mogelijk Wajongers te plaatsen, of hun dienstverbanden te verlengen. In 2015 vonden 13.300 mensen met een arbeidsbeperking een baan. Onder hen waren 8.400 Wajongers, circa 30% meer dan onze doelstelling voor 2015 (6.500).