Tijdige betaling

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2015

2015

2014

WW < 4 weken na ingang recht

minimaal 93%

*98%

98%

Ziektewet < 4 weken na ingang recht

minimaal 88%

88%

92%

WIA < 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

94%

95%

Wajong < 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

94%

96%

  • *Deze score heeft uitsluitend betrekking op WW-uitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2015.

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in 2015 goed gelukt. Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Sinds 1 juli 2015 geldt als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) een nieuwe manier van inkomstenverrekening. Bij nieuwe WW’ers die (deels) werken, verrekenen we nu de inkomsten met de uitkering, in plaats van de gewerkte uren. Zij moeten daarom elke maand opgeven of, en zo ja hoeveel zij hebben verdiend. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 geldt daarom voor nieuwe WW-uitkeringen een andere benadering van de tijdigheid. Het gaat nu om de periode vanaf het moment dat UWV het inkomstenformulier retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. Deze doorlooptijd bedraagt in 2015 4 kalenderdagen. Voor 2015 is geen normtermijn afgesproken met het ministerie van SZW.